Polityka Ładu Korporacyjnego body

Polityka Ładu Korporacyjnego body

Bank Spółdzielczy w Łasinie informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 70/2014 Zarządu Banku oraz Uchwałą nr 25/2014 Rady Nadzorczej Banku zostały przyjęte do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określone Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz 17).

Zasady, o których mowa powyżej, zostały wdrożone w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Zarząd Banku powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łasinie na posiedzeniu w dniu 18.03.2024 r. pozytywnie oceniła stosowanie w Banku Polityki Ładu Korporacyjnego w 2023 r.